ssh-dss backup atma

ssh-keygen -t rsa (iki sunucudada)
scp ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]:.ssh/authorized_keys

Linux SSH komutları

Plesk Admin şifresini öğrenme

cat /etc/psa/.psa.shadowDizin içerisine girme

cd /deneme/merhabaBulunduğunuz klasördeki dosyaları listeleme

ls -laSunucuda çalışan servisleri gözlemleme

ps -a top -c (çıkmak için Ctrl+C ye basın)
ps -auxf (işlem listesi)Servisleri Başlatma/Durdurma

/etc/init.d/servisadi start|stop|restart|status
servisadi kısmına yazılabilecek standart servis isimleri;
httpd, named, exim, proftpdDOSYA SİSTEMİ KOMUTLARI

Toplam disk boyutunu kontrol etme

df (disk durumunun % olarak doluluk oranını gösterir)Dosya ve klasörleri boyutları ile birlikte listeler

du (bu komut geç cevap verebilir)
du -sh * (dizin içindeki tüm klasörleri ve boyutlarını gösterir)Dosya silme komutları

rm /path/to/dosyaadi.htm (her zaman silmeden önce sorulmasını sağlayın)
rm -vf (dosyaları silmeden önce sormaz ve direkt siler. Bu komutu kullanmadan önce dikkatli olunuz çünkü silinen dosyanın geri dönüşü mümkün olmayacaktır)
rm -vrf (klasör ve alt klasörleri sormadan siler)Dosyaları kopyalama

cp dosyaadi.abc /yeni/path/dosyaadi.abcDosyaları Taşıma

mv dosya.abc /yeni/path/dosya.abcBoş dosya oluşturma

touch dosyaadi.123DOSYA YETKİLERİ VE DOSYA SAHİBİ

Dosya yetkilerini değiştirme

chmod 000 dosya.abc (Klasörler için varsayılan 755 dosyalar için 644 tür.)
Numaralandırmanın karşılığı. 1.=Sahibi; 2.=Grup; 3.=Diğer
(-rwxrwxwrx = 777 -rwxr-xr-x = 755 -rw-r--r-- = 644 v.b.)

7 = Okuma + Yazma + Çalıştırma
6 = Okuma + Yazma
5 = Okuma + Çalıştırma
4 = Okuma
3 = Yazma + Çalıştırma
2 = Yazma
1 = Çalıştırma
0 = Tüm hakları engellemeDosyaların Sahibini Değiştirme

chown kullanici:kullanici dosya.abc
chown -R kullanici:kullanici klasor/LOG DOSYALARINI KONTROL ETME

Log dosyaları sisteminiz üzerinde nelerin gerçekleştiği konusunda size bilgi verir.
Komutu kullanmadan önce 'tail -n 100' yazar iseniz loglardaki son 100 işlemi görebilirsiniz.

Ana hata logları

tail -n 100 /var/log/messagesApache hata logları

tail -n 100 /var/log/httpd/error_log
tail -n 100 /home/httpd/vhosts/domain.com/statistics/logs/error_log (her domain için)MySQL logları

tail -n 100 /var/log/mysqld.logMail logları

tail -n 100 /usr/local/psa/var/log/maillogDİĞER KOMUTLAR

10 MB tan büyük dosyaları bulma

find . -size '+10000k' -exec ls -Shl {} ;Sonuçları filtreleme

cat file | grep ftp (içerisinde 'ftp' kelimesi geçen dosyaları bulur)İçeriği büyük dosyaları sayfa sayfa listeleme

less filename.abc (dosya içeriğini gösterir. 'q' ya basarak çıkabilirsiniz.)
more aynı görevi yapar

|more eklentisi ile içeriği büyük olan dosyaları yada listeleme işlemlerini aşama aşama görebilirsiniz.
'tail -n 1000 /var/log/httpd/error_log | more'
Boşluk (space) tuşuna basarak sonraki ekranlara geçebilir ctrl +c ile çıkabilirsiniz.

Port kontrolü

traceroute -n -T -p 8285 gmail-smtp-in.l.google.com

 

Centos İp Ekleme

Putty programı ile SSH'a bağlanıyoruz ve belirtilen işlemleri yapıyoruz.

İlk olarak aşağıdaki komut satırını uyguluyoruz.

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range.0

Daha sonra karşımıza boş bir ekran gelecek ve içerisine aşağıdaki komut satırları yapıştıralarak düzenlenecek.

IPADDR_START=192.168.1.1
IPADDR_END=192.168.1.7
NETMASK=255.255.255.0
CLONENUM_START=0

” Başlangıç Ip si 192.168.1.1 son ip 192.168.1.7
CLONENUM_START=0  Örn : eth0:0 ( eth0 degerinin başlangıç numarası Örn: eth0:0 0 dan başlayacak ) ”

Son olarak aşağıdaki komutu uygulayarak etkinleştiriyoruz.

service network restart

ve ifconfig yazarak kontrol ediyoruz.

Centos tek ip ekleme

İlk olarak aşağıdaki komut satırını uyguluyoruz.

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1

Yazıp entera basıyoruz daha sonra;

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1

DEVICE:eth0 görülecektir bunu DEVICE: eth0:1 yap

İp adresinizi altındaki (1. kayıtlı ip adresinizi) değiştirin yeni kaydetmek istediğiniz ip adresinizi yazın.
Kaydedip çıkın ve ayarları doğru yaptığınızdan emin olun çünkü bağlantınız kesilebilir.

Ayarlarımızın aktif olması için;

service network restart

Eth:01 İp Setup’tan Kaldırmak

rm -rf /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1

Sunucumuzu reboot ettikten sonra setup>network bilgilerinde gözükmeyecektir.

service network restart

Kolay gelsin.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tam Metni

İstenmeyen epostalara yönelik 6563 sayılı kanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.

 

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6563 Kabul Tarihi: 23/10/2014
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,

ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,

e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ifade eder.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce;

a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,

b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,

c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,

ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,

d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri,

sunar.

(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.

(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlar.

(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Sipariş

MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.

b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.

c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Ticari iletişime ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde:

a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.

b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.

Ticari elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Ticari elektronik iletinin içeriği

MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.

(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.

(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kişisel verilerin korunması

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:

a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.

b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka amaçlarla kullanamaz.

Bakanlık yetkisi

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Cezai hükümler

MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devredilebilir.

Yönetmelikler

MADDE 13 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır.

Değiştirilen mevzuat

MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.”

“(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.”

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/11/2014

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm

ISPConfig 3 kurulum Centos 6


(i) Update the Centos OS with the following command:yum update

(ii) Install PHP with the following command
yum install php

 

(iii) Install MySQL by execute the following command:yum install mysql

(iv) Install MySQL Database server by execute the following command:
yum install mysql-server

(v) To run MYSQL by default when the system boots, execute the following command:
/sbin/chkconfig --levels 235 mysqld on

(vi) Start MySQL:
/etc/init.d/mysqld start

(vi) Install postfix
yum install postfix dovecot system-switch-mail system-switch-mail-gnome

(More info on how to configure Postfix & Dovecot is available here)

(vii) Restart Apache with the following command:/etc/init.d/httpd restart

(viii) Download ISPConfig3 (check the latest version & download that)
wget http://prdownloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.4.3.tar.gz

(ix) Unpack the tar package
tar xzf ISPConfig-3.0.4.3.tar.gz

(x) Go to the relevant folder (check the folder name & location)
cd ispconfig3_install/install/

(xi) Run the PHP file
php -q install.php


The Installer asks several questions and also provides default answers that you can choose.


After it is installed, you can access ISPConfig atYour_IP_Address:8080. You can

Makine Ping almıyorsa (Network is Unreachable)

Network is Unreachable


1. olarak ping atın,


# ping x.x.x.x
connect:


Network is Unreachable


2. yukarıdaki hatayı alıyorsanız,


ethtool eth0 yazıp devam Link Detected kısmına dikkat edelim. No ise sorun portta yada kabloda.


Settings for eth0:
...
Advertisedauto-negotiation: Yes
Speed: 100Mb/s
Duplex: Full
Port: Twisted Pair
...
Link detected: yes

Yes ise network ayarlarına bakmamız gerekiyor

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


diyerek ayarlarımıza bakalım.


Yanlışlık varsa düzeltelim yoksa aşağıdaki komutlar ile devam edelim.


ifconfig eth0 down  // bağlantıyı disable ediyoruz
ifconfig eth0 up      // tekrar enable ediyoruz.
service network restart  // servisi yeniden başlatıyoruz.


ifconfig -a


deyip kontrol edelim. bağlantı sağlayan aygıtları listeleyecek. Hala olmadı ise alttaki komutu yazıp olayı tamamlayın.


ifup eth0

Exim kuyruk silme

exim -M id #Mesajı id idsi ile göndermeye çalış

exim -qf #Eximin tüm kuyruğu tekrar işleme almasını sağla
exim -qff #qf ile aynı fakat bu frozen mesajları da tekrar işleme alacaktır

exim -Mvl id #mesaj id için mesaj kaydını görüntüle
exim -Mvh id #mesaj id nin headerlarını görüntüle
exim -Mvb id #mesaj id nin içeriğini görüntüle
exim -Mrm id #kuyruktan mesaj id yi kaldır
exim -Mg id #başarısız ve gönderene bounce gönder
exim -bp | exiqsumm #Kuyruktaki mesajların özetini yazdır
exiwhat #şuanda exim'in ne yaptığını göster
exim -bpc #kuyrukta mesaj sayısını göster
exim -bp #kuyruktaki mesajların listesini yazdır

Tüm kuyruğu manuel olarak silmek için


cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

service exim restart


Silmede sıkıntı olursa[email protected] [~]# exiqgrep -i -o 150000
Line mismatch: 33d 1Lmb37-0007Pv-MX (xxxx)

exim -bpru | grep '33d' | awk '{print $3}'|xargs -n 1 -P 20 exim -Mrm

Boş dönenler


exiqgrep -i -f  '<>' | xargs exim -Mrm

Alanadına göre


exim -bp|grep "kubaba.net"| awk {'print $3'}| xargs exim -Mrm

Basit Exim Kuyruk Yönetimi


Kuyrukta bekleyen bütün maillerin listesi için;
 • exim -bpc


Kuyruktaki mailin listesi için; (kuyruktaki zamanmail boyutumail id, gönderenalıcı)
 • exim -bp


 


Kuyruktaki tüm maillerin bilgileri (sayıvolume,en eskien yenigidecek domain)
 • exim -bp | exiqsumm


 


Exim’in bir maili nereye route edeceğini emir etmek
 


Exim’in spestifik bir IP adresine bağlanırken ne tepki vereceğini ölçün
 • exim -bh 192.168.1.1


 


exiqgrep İle Mail Kuyruğunda Araştırma Yapmak


Belli bir göndericiye ait bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -f [user]@domain


 


Belli bir alıcıya gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -r [user]@domain


Belli bir saniyeden eski gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -o [saniye]


Belli bir saniyeden yeni gönderilen bütün emailleri listeleyin
 • exiqgrep -y [seconds]


Belli bir boyut olan mailleri listeleyin(regex olabilir)
 • exiqgrep -s ‘^2…$’


 


Yukarıdaki komutları aşağıdaki ekler ile birleştirebilir ve detaylı arama gerçekleştirebilirsiniz;
 • -i sadece mail ID’si için • -z sadece donmuş mailler için • -x sadece donmamış, unfrozen mailler


Exim Kuyruğunu Yönetmek


Kuyruk yönetimi exim komutu ile gerçekleştirilir. Ancak, sık sık komut satırı üzerinden exim onu beslemeden önce verileri filtrelemek için exiqgrep kullanın. Burada temel ve en popüler kuyruk işlemler şunlardır:


 


Kuyruğu çalıştırın, işleme başlasın(loadlar yüksekse çalışmaz)
 • exim -q -v


 


Kuyruğu zorla çalıştırın (loadları umursamadan çalışır)
 • exim -qf -v


 


Sadece lokalde mail gönderenler için kuyruğu çalıştırın
 • exim -ql -v


 


# ID ile kuyruktaki bir maili temizleyin
 • exim -Mrm <message-id> …


 


Maili dondurun (Freeze)
 • exim -Mf <message-id> …


 


Maili Thaw edin
 • exim -Mt <message-d> …


 


Maili zorla gönderin (Frozen statüsünde olsa dahi gönderir)
 • exim -M <message-id> …


 


Mailin loglarını gözlemleyin
 • exim Mvl


 


Mailin başlığını gözleyin
 • exim Mvh


Mailin içeriğini gözleyin
 • exim Mvb


 


Gelişmiş Mail Kuyruğu Yönetimi


 


# List all queued messages, grouped by sender address
 • exim -bpr | grep -Eo “<[^ ]*@[^ ]*>” | sort | uniq -c


# List all queued messages, grouped by recipient address
 • exim -bpr | grep -Eo “^\s*[^ ]*@[^ ]*$” | sort | uniq -c


12 Saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil (43000 saniye)
 • exiqgrep -o 43000 -i | xargs exim -Mrm


Donuk bütün mailleri kuyruktan sil (Frozen)
 • exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden bütün mailleri kuyruktan sil (Spam Savaşçısı)
 • exiqgrep -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Belli bir gönderenden giden 12 saatten eski bütün mailleri kuyruktan sil
 • exiqgrep -o 43000 -i -f [user]@domain.com | xargs exim -Mrm


Mail İçeriklerinin Yönetimi 


 


Mail Kuyruğunu görüntülemek için aşağıdaki komutlar kullanılabilir;
 • mailq • exim -bp


 


Eğer Exim /usr/sbin de ise ve /usr/sbin veri yolunda değilseniz, aşağıdaki gibi bir prefix yol eklemelisiniz;
 • /usr/sbin/exim -bp


Örnek Çıktı; 


4d 1.2K 1Ka6u5-00032Z-Eb <[email protected]>


[email protected]


62h 1.2K 1KaRH0-0007QZ-B5 <[email protected]>


[email protected]


3h 22K 1KbLHr-0004ev-An <[email protected]>


  [email protected]


 


Yukarıdaki örnekte, ”[email protected]” mailin gönderildiği adres olur iken, ”[email protected]” ise mailin gönderildiği adrestir. Bu adreslerin yerine normalde gerçek mail adresleri gelecektir. 


4d, 62h and 3h değerleri mailin kuyrukta ne kadar beklediğini gösterir. Mesela Örnekteki mailler: 4 gün, 62 saat ve 3 saat beklemişler.


x.xK değerleri mesajın boyutudur. 


Ve 1Ka6u5-00032Z-Eb ise mail ID’sidir. Ayrıca mailin disk üzerinde /var/spool/exim/msglog ve /var/spool/exim/input da gözlemleyebileceğiniz adıdır. (Klasözünüz Linux/Unix Dağıtımınıza ya da Sistem ayarlarınıza göre değişiklik gösterebilir.).


Dosyaları find komutunu kullanarak bulmak;


”find” Komutunu kullanarak belli bir e posta için veri yolunu ve varyasyonlarını bulabilirsiniz.
 • find /var/spool/exim -name “1Ka6u5-00032Z-Eb*”


 


Örneğin:


/var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-D


/var/spool/exim/input/1Ka6u5-00032Z-Eb-H


Dosyalar ile veri yolunu bulduğumuza göre nano komutu içe detaylı bilgilendirme için inceleyebiliriz.


nano /var/spool/exim/msglog/1Ka6u5-00032Z-Eb


------------------


Aşağıdaki komut ile exim mail sunucunuz üzerinden gönderilen anlık mail gönderimini görebilirsiniz. Spam mail yapan hesabın tespiti için sık kullanılan bir komuttur.


tail -f /var/log/maillog

WHM The login is invalid Hatası Çözüm

mysql cphulkd

mysql> delete from brutes;

mysql> delete from logins;

cPanel üzerinde hızlı yedek almak

cPanel üzerinde bazı zamanlarda farklı şekillerde backup almak zorunda kalabiliriz. Normalden daha hızlı backup alabilen /scripts/pkgacct yazılımını kullanarak backup almayı anlatacağım. Kullanıcı bazlı yedek almaya yarayan bu yazılımın ters işlemini yapan /scripts/restorepkg yazılımını kullanarak bir sunucuyu komple bir başka sunucuya nasıl aktarabileceğimizden bahsedeceğim.

Normal bir siteyi yedeklemek için alt kısımda yer alan şekilde işlemlerimizi sürdürmeliyiz.

Örnek: linux10.com kullanıcı adı linuxtr olsun..

Yedek almak için

/scripts/pkgacct linuxtr

Yazmamız yeterli olacaktır..

Sistemde yer alan linuxtr kullanıcı adına sahip hesabı hemen yedeklemeye başlayacak ve yedek halindeki tar.gz uzantılı sıkıştırılmış dosyayı /home dizinine atacaktır.

Dosya adı /home dizininde

cpmove-linuxtr.tar.gz

olarak adlandırılır.

Dosyamızı RSYNC veya SCP yöntemi ile diğer bir sunucuya taşır ve yine dosyayı /home dizinine koyarak /scripts/restorepkg programını kullanıp re-backup yani restore etmiş oluruz.

Restore işlemi için ikinci sunucunun /home dizinine taşıdığımız cpmove-linuxtr.tar.gz dosyasını şu şekilde çağırıyoruz.

/scripts/restorepkg linuxtr

Yukarıda yer alan komutu ikinci sunucumuzun içersinde yazdığımızda belirli dizinlerde “/home , /root etc.” linuxtr isimli bir backup aramaya başlar.. Bulur bulmaz yedek dosyasını restore etmeye başlayacaktır.

Bu iki yazılım ile normalde daha hızlı yedekleme ve yedek açma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi tüm sunucuyu aynı sistem ile nasıl yedekleyerek ikinci bir sunucuya atıp nasıl re-backup yani restore edebiliriz bunu anlatacağım.

Tahmin edebileceğiniz gibi for komutundan faydalanacağız.

Tüm sunucuyu /scripts/pkgacct yazılımı ile yedeklemek için alt kısımda yer alan komutu kullanıyoruz.

[php]for b in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $b;done[/php]

tüm kullanıcıları yedeklemeye başlıyor ve kullanıcıları /var/cpanel/usersbölümünden topluyor.. yedekleme yine /home dizinine cpmove-USER.tar.gzformatında yapılıyor..

Tüm yedekleme işlemi bitince SCP yöntemi ile siteleri taşımayı anlatacağım.. Örnek ip adresi 10.0.0.3 Olsun..

cd /home
scp cpmove-* [email protected]:/home


eğer 10.0.0.3 numaralı ip yani taşınacak sunucu ssh portu 22 den farklı ise mesela 9980 ise şu komutu kullanmanız gerekir.

cd /home
scp –P9980 cpmove-* [email protected]:/home


sonrasında ikinci sunucuya tüm yedekler aktarılmaya başlar.. Yedek aktarım işlemi bitiminde bu işlemin tersi olan /scripts/restorepkg yazılımı ile yine for kullanarak tüm yedekleri restore edebilmemize yarayan komut ise alt kısımdadır.

[php]cd /home
for r in $(ls | grep tar.gz | cut -d- -f2 | cut -d. -f1); do /scripts/restorepkg $r;done[/php]

ls –la çıktısı üzerinden cpmove ve tar.gz uzantılarını silerek sadece kullanıcıları bırakan ve bunu sırayla restorepkg yazılımına parametre olarak tüm kullanıcı adlarını getirmeye başlayacaktır. Bu sayede yeni sunucuya taşınan tüm yedekler beklemeden teker teker restore olmaya başlar.

Bu yedekleme işlemi disk yapısı bozulmuş veya FSCK ile düzelmeyen sistemlerde çok işe yarar bir yol olacağı gibi normal sunucu taşıma işlemlerinizde de diğer yöntemlerden daha hızlı olduğundan size zaman kazandıracaktır.

Konu ile ilgili sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.

İyi Çalışmalar.

 

http://blog.ni.net.tr/cpanel-uzerinde-hizli-yedek-almak/

cPanel To DirectAdmin Migration Conversion Tool

CPANEL SUNUCUDA
Cpanaelde tek tek userları yedekle /scripts/pkgacct userismi
VEYA
Cpaneldeki tüm userlar yedekle for b in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $b;done
bu komut users doyasini okuyup herseyi /home altina cpmov-* seklinde yedekliyor.

wget http://www.pusathosting.com/file/da.cpanel.import.9.4.tar.gz
tar xzf da.cpanel.import.9.4.tar.gz
mkdir import export

cPanel kurulu sunucunuzdan almış olduğunuz cPanel yedeklerinizi import klasörü içerisine taşıyoruz.
cd /home
mv [eski_yer] [yeni_yer]
mv /home/cpmove-* /import/

Scriptin defaults.conf dosyasında, işlemlerin yapılacağı sunucu bilgilerini tanımlamamız gerekmekte. Sunucunuzun ip adresi ve name server adreslerini girin. Bu değişiklikleri yapmazsak scriptimiz çalışmaz.

perl da.cpanel.import.pl komutunu çalıştırıyoruz ve sırası ile gelecek soru ve aşamaları takip ediyoruz


Script dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra çalışmasını tamamlayacaktır. DirectAdmin formatına dönüştürülmüş yedekleriniz export klasöründe bulunacaktır. Bu yedekleri DirectAdmin yedek klasörüne taşıyabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse: /home/RESELLER/user_backups

Yeni Directadmin yedeklerinizi, DirectAdmin reseller (bayi) seviyesinde bulunan Kullanıcı yedeklerini düzenle linkinden sorunsuzca yükleyebilirsiniz.

Hiçbir veri kaybı olmadani kontrol panellerine fazla para ödemeyerek bence daha kullanışlı olan DirectAdmin’i kullanmaya başlayabilirsiniz.

http://www.shukko.com/x3/2009/08/07/cpanel-den-directadmine-migrasyon-hikayesi-cpanel-to-directadmin-migration-story/
http://www.24x7servermanagement.com/blog/cpanel-to-directadmin-migration-conversion-tool/
https://admin-ahead.com/forum/cpanel/cpanel-account-migration-from-plesk-direct-admin/
http://forum.directadmin.com/showthread.php?t=2247
http://www.oguzz.com/cpanelden-directadmine-yedek-tasima-yedek-cekme/
http://forum.piramitweb.com/index.php?topic=104.0

Port açma SSH

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 27015 -j ACCEPT
iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 27015 -j ACCEPT
service iptables save

Sunucu fixed

service cpanel restart

/scripts/upcp --force

301 htaccess yönlendirmesi

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [R=301,QSA,L]

mysql bin log dosyaları silme

mysql -u root -p
mysql> flush logs;
mysql> purge binary logs to 'mysqld-bin.0000XX';

XX yerine en son veya bir öncekini girebilirsin.

diğer örnekler:

7 günden eski logları silmek için
mysql> PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 7 DAY);

spesifik tarih öncesi tüm logları silmek için
mysql> PURGE MASTER LOGS BEFORE '2011-10-01 00:00:00';

 

 

otomatik olarak her pazartesi gece 3'te silmek için bir cron job yaratabilirsin
0 3 * * mon mysql -uroot -e 'PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE_SUB( NOW( ), INTERVAL 7 DAY)'

Sunucu Logları otomatik bash ile temizleme

Sunucuzda bir çok site var ve bu logları tutmak istemezseniz bunu aşagıdaki py dosyası ve crona yapacağınız zamanlama ile çözebilirsiniz.

#!/bin/bash

cd /usr/local/apache/domlogs/
rm -rf *

rm –f /var/log/*.1

rm –f /var/log/*.2

rm –f /var/log/*.3

rm –f /var/log/*.4

rm -f /usr/local/apache/domlogs/*

find /home/*/public_html -name ‘error_log*’ | xargs rm -rf

Bunu logtemizle.sh diye kayit edin

kayıt ettikten sonra

chmod a+x logtemizle.sh

Centos Linux Toplu IP ekleme

Merhabalar,

Aşağıdaki makalede, sizlere Centos’da toplu ip eklemeyi anlatacağım.

Bu işlem iki aşamadan ibaret ve çok kolay, herkes basit bir şekilde komutları girerek başarabilir.

Komut satırına ” cd /etc/sysconfig/network-scripts ” yazalım.
Daha sonra ” nano ifcfg-eth0-range0 ” komutunu girelim.

ONBOOT=yes
IPADDR_START=176.53.61.195 ( başlangıç ipsi )
IPADDR_END=176.53.61.222 ( bitip ipsi )
NETMASK=255.255.255.224
CLONENUM_START=1
ctrl + x ile çıkış yapıp y e basalım.
Sonra ” service network restart ” komutunu girelim.

SSH bağlantısı için IP adreslerine izin verme / Engelleme

SSH üzerinden sunucunuza sadece belirli IP adresleri ile bağlanarak diğer IP adreslerinin tümünü engellemek istiyorsanız. SSH üzerine root user ile login olduktan sonra aşağıdaki komutu yazıyorsnuz

nano /etc/hosts.allow

#
# hosts.allow This file describes the names of the hosts which are
# allowed to use the local INET services, as decided
# by the '/usr/sbin/tcpd' server.
#


sshd sshd1 sshd2 : 127.0.0.1 : ALLOW
sshd sshd1 sshd2 : 10.1.1. : ALLOW
sshd sshd1 sshd2 : 151.250.237.*** : ALLOW
sshd sshd1 sshd2 : ALL : DENY

burada dikkat etmemiz gereken nokta en son satırdaki Deny bölümü kurallar yukarıda aşağıya göre eklendiği için DENY satırını en sona koymazsanız onun altındaki ipler engelli olacaktır.

 

İşlemleri tamamlandıktan sonra kuralın aktif olması için

 

service sshd restart yazarak SSH servisini resetlememiz gerekmektedir.